ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η διοίκηση του κυνηγετικού συλλόγου Άνδρου σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (2009-2011) προσαρμοσμένοι πλήρως με τα δεδομένα της εποχής μας, θεσπίστηκε και λειτούργησε γραφείο τύπου και κατα επέκταση και ιστοσελίδα αυτού. Το Γραφείο Τύπου έχει ως κύρια αρμοδιότητα την προβολή του έργου του συλλόγου και την ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες μας, καθώς επίσης και θέματα που έχουν άμεση σχέση με το κυνήγι,μέσω του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.


Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Σε εξέλιξη οργανωμένο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσιρώνη για κατάργηση των κυνηγετικών οργανώσεων


Με απόφαση του ο αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος κ. Γιάννης Τσιρώνης ενισχύει τους μη αναγνωρισμένους συλλόγους. Ακολουθεί το δελτίο τύπου της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος :
"Ο κ. Τσιρώνης, με πρόσφατη Απόφασή του, συνεχίζει την προσπάθειά του να διαλύσει τις συνεργαζόμενες με το Υπουργείο και εποπτευόμενες από αυτό Κυνηγετικές Οργανώσεις, στρέφοντας και πάλι τους 200.000 κυνηγούς – πολίτες της χώρας μας εναντίον του Υπουργείου Περιβάλλοντος και κατά συνέπεια εναντίον της Κυβέρνησης.
Περιφρονώντας σαφή νομολογία του ΣτΕ, περιφρονώντας το τεράστιο φιλοπεριβαλλοντικό έργο των συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Κυνηγετικών Οργανώσεων, οι οποίες εκτελούν αυτό το έργο με χρήματα αποκλειστικά από την τσέπη των κυνηγών μελών αυτών των Κυνηγετικών Οργανώσεων, ενισχύει τους μη συνεργαζόμενους κυνηγετικούς – σκοπευτικούς συλλόγους, οι οποίοι δεν συμμετέχουν οικονομικά σε αυτό το τεράστιο φιλοπεριβαλλοντικό έργο, από το οποίο ωφελούνται χωρίς να δαπανούν ούτε 1 ευρώ.
Η παραπάνω Απόφαση του κ. Τσιρώνη (143570/2614, αρ. ΦΕΚ 3407/Β’/21-10-2016), πλήρως αδικαιολόγητη και ατεκμηρίωτη, επιβεβαιώνει τη συνεχή προσπάθεια για διάσπαση του κυνηγετικού κόσμου και ζητά από τον μεμονωμένο κυνηγό, που δεν είναι μέλος συνεργαζόμενων Κυνηγετικών Συλλόγων, να
καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι έχει καλώς στην ψυχική του υγεία!!, καταργώντας την υποχρεωτική αυτοπρόσωπη παρουσία του στο Δασαρχείο κατά την έκδοση της άδειας κυνηγίου.
Παγκόσμια πρωτοτυπία που καταργεί τους ιατρούς και δίνει στον καθένα το δικαίωμα να δηλώνει ότι δεν έχει προβλήματα ψυχικής υγείας!"
 Αναδημοσίευση από ihunt.gr
Ακολουθεί η απόφαση :

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

21 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3407

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12594/346/28-1-2013 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
ΥΠΕΚΑ «Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας» (Β΄224) και κατάργηση αποφάσεων για την έκδοση αδειών θήρας.
2 Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ανάρτησης δασικών χαρτών έως την κύρωσή τους.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 143570/2614 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12594/346/28-1-2013απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ
«Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας» (Β΄224) και κατάργηση αποφάσεων για την έκδοση αδειών θήρας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 262 παρ. 6, 266 και 267 του Ν.δ. 86/1969 και 11 του Ν. 177/1975.
2. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10.9.1992)
3. Τις αριθ. 2235/1979, 3337/1975, 2540/1999, 3942/2001 και 2754/2012 του Ε' τμήματος, αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Αστικού Κώδικα.
5. Τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/11-6-1988) και του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999).
6. Το Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237/Α/1998).
7. Την απόφαση 2876/7-10-2009 του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/2009).
8. Το Π.δ. 189/5-11-2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/5-11-2009), όπως αυτό ανακαθορίστηκε με το Π.δ. 24/14-4-2010 (ΦΕΚ 56/Α/15-4-2010).
9. Το Π.δ. 24/2015 (Α/20) περί Σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
10. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
11. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
12. Τη με αριθ. Υ1/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β'2076).
13. Το Π.δ. 25/2015 (Α/21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
14. Την υπ' αριθμ. Υ 31/9-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (Β' 2183).
15. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ. Α/22.09.2015).
16. Το Π.δ. 100/2014 (Α/157) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
17. Την με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σχετική εντολή του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
18. Την αριθμ. 101472/3437/15-9-1999 απόφαση τουΥφυπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 1748/Β/15-9-1999) με θέμα «Διαδικασία υποβολής ομαδικών αιτήσεων για την έκδοση άδειας κυνηγίου».
19. Την παρ. 3 της αριθ. 103814/3925/26-7-2002 απόφασης του Υφυπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 1039/Β/7-8-2002) «με θέμα ρύθμιση θεμάτων των φυλάκων θήρας των κυνηγετικών ομοσπονδιών».
20. Την αριθμ 12594/346/28-1-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ «Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας» (ΦΕΚ 224/Β/2013).
21. Τις αποφάσεις του Ε' τμήματος του ΣτΕ 2540/1999, 3942/2001 και 2754/2012, αποφασίζουμε:
1. Καταργούμε την αριθμ 101472/3437/15-9-1999 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 1748/Β') με θέμα «διαδικασία υποβολής ομαδικών αιτήσεων για την
έκδοση άδειας κυνηγίου».
2. Καταργούμε την παρ.3 της αριθμ. 103814/3925/26-7-2002 απόφασης Υφυπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ1039/Β') με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων των φυλάκων θήρας των κυνηγετικών ομοσπονδιών»
3. Στο τέλος του κεφαλαίου Α' της υπ’ αριθμ. 12594/346/28-1-2013 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ «Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας» (ΦΕΚ 224/Β/2013), προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Η αίτηση σε Δασική Αρχή και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας θήρας, δύναται να υποβληθούν από μεμονωμένο κυνηγό, είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος είτε μέσω ατομικού πληρεξούσιου δικηγόρου, όπως ο νόμος ορίζει. Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω ατομικού πληρεξουσίου δικηγόρου αναγράφεται σε αυτό το περιεχόμενο της αίτησης και των υπευθύνων δηλώσεων που απαιτούνται για την έκδοση της. Επιπροσθέτως στην
περίπτωση αυτή ο αιτών υποχρεούται να υποβάλει και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1985 όπως ισχύει, με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει μεταβληθεί η κατάσταση της σωματικής και ψυχικής του υγείας από το χρόνο έκδοσης της προγενέστερης άδειας θήρας και συνεπώς εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις χορήγησης της ως άνω άδειας».
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ