ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η διοίκηση του κυνηγετικού συλλόγου Άνδρου σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (2009-2011) προσαρμοσμένοι πλήρως με τα δεδομένα της εποχής μας, θεσπίστηκε και λειτούργησε γραφείο τύπου και κατα επέκταση και ιστοσελίδα αυτού. Το Γραφείο Τύπου έχει ως κύρια αρμοδιότητα την προβολή του έργου του συλλόγου και την ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες μας, καθώς επίσης και θέματα που έχουν άμεση σχέση με το κυνήγι,μέσω του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.


Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

ΖΩΝΕΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ!!!!Ένα πάγιο αίτημα της πλειοψηφίας των κυνηγών της Άνδρου και ταυτόχρονα ένα πρόβλημα που βασάνιζε το Σύλλογο και τα μέλη του αρκετό καιρό βρήκε λύση.
Εδώ και  αρκετό καιρό  οι διαμαρτυρίες των μελών του Συλλόγου ήταν έντονες για το μη ορισμό Ζωνών Εκγύμνασης Σκύλων  Έπειτα από προσπάθειες ετών ο Κυνηγετικός Σύλλογος Άνδρου κατάφερε να το λύσει, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων του οι οποίες απαιτούσαν από το Δασονομείο Άνδρου αλλά και την Δ/νση Δασών Κυκλάδων τον ορισμό Ζωνών Εκγύμνασης Σκύλων.(ΖΕΣ)
Από το 2005 έως και σήμερα ο Σύλλογος με αλλεπάλληλα αιτήματα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες προσπαθούσε να ορίσει χώρους για την εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων .
Οι προσπάθειες έπεφταν στο κενό είτε για λόγους αδιαφορίας από τους ίδιους τους συναδέλφους κυνηγούς, είτε για γραφειοκρατικούς λόγους.
Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν οι προστριβές μεταξύ των κυνηγών και των αρμόδιων φορέων όπως Δασονομείο - Θηροφυλακή και διαρκών παραπόνων προς το Σύλλογο ο οποίος ήταν αναρμόδιος για τον ορισμό αυτών των χώρων .
Ως γνωστό βάση της κείμενης νομοθεσίας ,οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι δεν μπορούν να ορίσουν χώρους εκγύμνασης,μπορούν όμως σε συνεργασία με το τοπικό Δασονομείο και με την Δ/νση Δασών που ανήκουν να προτείνουν συγκεκριμένους χώρους  οι οποίοι στο σύνολό τους θα πληρούν τις προυποθέσεις  και τα όρια τους θα είναι τέτοια έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται οι κυνηγοί της ευρύτερης περιοχής.
Έτσι λοιπόν η Δ/νση Δασών Κυκλάδων, όρισε ως όφειλε Τρείς (3) χώρους συνολικού εμβαδού
 δέκα χιλιάδων τριακόσιων εξήντα οχτώ και εξακοσίων τριάντα τριών τετραγωνικών μέτρων(10368.633) στις ευρύτερες περιοχές Κορθίου-Γαυρίου-Χώρας
Σας παραθέτουνε παρακάτω χάρτες με τα όρια των συγκεκριμένων χώρων οι οποίοι θα σημανθούν με πινακίδες που θα φέρουν την ένδειξη ΧΩΡΟΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ
καθώς και την έγκριση της απόφασης από την Δ/νση Δασών Κυκλάδων.


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη, 29/9/2014
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                    Αρ.Πρ. 71088
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κλώνος & Κ.Στεφάνου 8
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ,
ΣΥΡΟΣ 84100
ΤΗΛ. 22810 82281
fax: 22810 81651,
Υπεύθυνη: Μ.Φωσκόλου
  
ΘΕΜΑ: « Καθορισμός χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στη νήσο Άνδρο»

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Η Δ/ντρια Δασών Κυκλάδων έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.Δ. 86/69 «περί Δασικού Κώδικα».
2. Το άρθρο 255 παρ. 10 του Ν.Δ. 86/69 «περί Δασικού Κώδικα» όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 2637/98 αρθ. 57 παρ. 4 Φ.Ε.Κ. 200/Α/27-08-98.
3. Το Ν. 177/27-09-75 ( Φ.Ε.Κ. Α’ 205 ) άρθρο 5.
4. Τα αριθ. 151715/2087/10-05-84 και 166838/1752/24-05-85 έγγραφα του Υπ. Γεωργίας.
5. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
6. Το Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»
7. Την αρ. πρ. οικ. 50524/5097/30-10-12 «Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων κ.λπ. ( Αρ. ΦΕΚ/ΤΕΥΧΟΣ Β/3243/5-12-12)
8. Το αριθ. πρωτ.44/10-7-2012 αίτημα του Κ.Σ. Άνδρου και την αρ.πρ. 75143/584/4-12-2013
εισήγηση του Δασονομείου Άνδρου
9. Την από 20-06-2012 Γενική Συνέλευση του ΚΣ Άνδρου
10. Το γεγονός ότι η νήσος Άνδρος είναι το δεύτερο σε μέγεθος νησί των Κυκλάδων
11. Το αρ. 5 του Ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς…», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Την από 26/9/2014 (αρ.πρ. 71047) εισήγηση της προϊσταμένης του Τμήματος Προστασίας της Υπηρεσίας .

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.- Καθορίζουμε τους χώρους εκγύμνασης σκύλων για την νήσο Άνδρο ως εξής:

α.- περιοχή Κορθίου , εμβαδού 2.756.261,00 τ.μ.

β.- περιοχή Χώρας Άνδρου εμβαδού 3.971.149,00 τ.μ.

γ.- περιοχής πρώην Δήμου Υδρούσας εμβαδού 3.641.223,00 τ.μ., από 20/9/2014 έως και 20/9/2016,

2.- Τα ακριβή όρια απεικονίζονται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη 1:5000, και στους συνημμένους πίνακες συντεταγμένων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
3.- Παρακαλούμε τον Κυν.Σύλλογο Άνδρου για την οριοθέτηση των παραπάνω χώρων με πινακίδες σήμανσης , σε συνεννόηση με τις υπαλλήλους του Δασονομείου Άνδρου
4.-Πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι ότι για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που
προκαλείται από το κυνηγετικό σκύλο ευθύνονται οι ιδιοκτήτες του. (σχετ.11)
 
Με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Αιγαίου
Η Δ/ντρια Δασών

Άρτεμις Αλεξιάδου

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Κυνηγετικό Σύλλογο Άνδρου
2. Δασονομείο Άνδρου
3. Δασοφύλακες Υπηρεσίας
4. Ιδ.Φύλακα θήρας ΚΣ Άνδρου(Ν.Κακλαμάνη)
5. Δήμο ΄Ανδρου


                                ΖΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 2756.261Τ.Μ                                        

                         ΖΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3971.149 ΤΜ                                                  
                 ΖΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΥΡΙΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 3641.223 Τ.Μ